achu

9 tekstów – auto­rem jest achu.

Dla włas­ne­go dob­ra, cza­sem le­piej zaszuf­ladko­wać ludzi, by więcej nie być ich ofiarą. Drań, to drań. Nie na­leży za wszelką cenę szu­kać w nim człowieka. Spójrz praw­dzie w oczy. Dałaś się zma­nipu­lować i wykorzystać. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 28 marca 2013, 00:50

Jeśli w trud­nym ok­re­sie życia na Two­jej drodze po­jawi się człowiek, który będzie chciał być Twoim opar­ciem tak po pros­tu, z czys­te­go ser­ca, w ludzkim od­ruchu, to nie bój się go po­kochać. Pa­miętaj jed­nak o nieus­tannej czuj­ności, gdyż w chwi­lach głębo­kiego kry­zysu każda wy­ciągnięta dłoń wy­daje się być os­toją. Nie daj się zwieść ma­nipu­lator­skim zagrywkom. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 marca 2013, 15:01

Jeśli ktoś mnie kiedyś za­pyta, ja­kiego uczu­cia nie lu­bię naj­bar­dziej, od­po­wiem: de­zorien­tacji. De­zorien­tacji, gdy wyz­na­wany prze­ze mnie sys­tem war­tości nag­le przes­ta­je mieć znacze­nie. De­zorien­tacji, gdy blis­ka oso­ba tra­ci na war­tości. Gdy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 marca 2013, 10:35

Trud­no jest opi­sać, a tym bar­dziej naz­wać uczu­cie, gdy blis­ka oso­ba tra­ci na wartości. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 9 marca 2013, 21:43

Dom jest tam, gdzie mo­je serce.
Jest we mnie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 lutego 2013, 13:24

Postępując wbrew swo­jej na­turze wpadłam na włas­ny trop.
Już wiem, gdzie mnie szukać. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 17 stycznia 2013, 16:19

Nie żebym była cho­ra na per­fek­cjo­nizm, ale niedomówienia uwierają mnie. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 7 stycznia 2013, 16:51

Ależ ja mam czas! Cier­pli­wość mam. I bur­czący żołądek. 

aforyzm
zebrał 30 fiszek • 23 grudnia 2012, 00:20

Ba­nały są pot­rzeb­ne. Mu­simy roz­ma­wiać o ba­nałach. Po co nam wy­bit­nie me­tafo­ryczny świat, kiedy ludzie nie ro­zumieją podstaw? 

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 22 grudnia 2012, 19:58
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność